WebDict
/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
>> Thông báo - News >> Japan mirror
/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1120379160

Message started by Nhatban on 07/02/05 at 23:25:59

Title: Japan mirror
Post by Nhatban on 07/02/05 at 23:25:59

Từ điển của các anh hiện đang được mirrored tại http://www.nhatban.net

Chúng em đang tiến hành phát triển thêm bộ Nhật - Việt, Việt - Nhật. Có gì mong anh chỉ giáo nhiều.

WebDict » Powered by YaBB 2.1!
YaBB © 2000-2005. All Rights Reserved.